Przedmiot działalności i kompetencje

Podstawowym celem MOSiR jest organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej. Rekreacja ruchowa jest formą aktywności fizycznej podejmowaną dla wypoczynku i odnowy sił psychofizycznych.

MOSiR może podejmować inne działania wynikające z potrzeb środowiska w zakresie kultury fizycznej oraz wykonywać inne zadania określone przez właściwy organ Miasta.

W szczególności do zadań MOSiR należy:

  • popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,
  • organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo – rekreacyjnych, 
  • tworzenie, utrzymywanie i udostępnienie bazy sportowo – rekreacyjnej, 
  • współpraca z Uczniowskimi Klubami Sportowymi,
  • współdziałanie z placówkami oświaty, kultury oraz Szkolnym Związkiem Sportowym, klubami i stowarzyszeniami sportowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności sportowo – rekreacyjnej,
  • zarządzanie tablicami, słupami i innymi urządzeniami gminnymi służącymi do rozpowszechniania informacji i ogłoszeń w sposób miejscowo przyjęty.

Po uzyskaniu akceptacji Prezydenta Miasta MOSiR może – w granicach obowiązującego prawa – prowadzić inną działalność, celem pozyskania dochodów budżetowych.

Informację wprowadził: MOSiR Ruda Śląska
Za treść odpowiada: MOSiR Ruda Śląska
Data wytworzenia: MOSiR Ruda Śląska 31.03.2022
Rejestr zmian