Tryb Działania

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, jest jednostką organizacyjną Miasta Ruda Śląska nie posiadającą osobowości prawnej działającą na podstawie:

  • Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity  Dz. U. z 2020 r. poz.713,1378).
  • Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Tekst jednolity Dz.U z 2019 r.  poz.712).
  • Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Tekst jednolity Dz.U. z 2020 r., poz. 1133 ).
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869,1622,1649).
  • Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami ( Tekst jednolity Dz.U z 2020 r., poz.1990 )
  • Ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Tekst jednolity Dz.U z 2020 r. poz 568 ,2122, 2123)
  • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzeniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • Statutu nadanego Uchwałą Rady Miejskiej w Rudzie Śląskiej Nr 622/XXXIII/2004 z dnia 25 listopada 2004 r. wraz z późniejszymi zmianami.

W sprawie udzielenia zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane na rzecz MOSIR-u:

  • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.1990 )

MOSiR działa jako jednostka budżetowa podporządkowana Prezydentowi Miasta Ruda Śląska, który pełni także nadzór nad jego działalnością.

Informację wprowadził: MOSiR Ruda Śląska
Za treść odpowiada: MOSiR Ruda Śląska
Data wytworzenia: MOSiR Ruda Śląska 25.04.2022
Rejestr zmian