Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje
w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje MOSiR, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonej we wniosku.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej powinien posiadać następujące elementy:

  • adresat (podmiot obowiązany do udzielenia informacji)
  • oznaczenie wnioskodawcy (imię i nazwisko lub nazwę wnoszącego oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby),
  • treść żądania (klarowny opis przedmiotu żądania),
  • sposób i forma udostępnienia informacji publicznej,
  • sposób i forma przekazania odpowiedzi na wniosek,
  • podpis wnioskodawcy.

Wniosek anonimowy nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Wniosek nie wymaga uzasadnienia - chyba, że chodzi o udostępnienie informacji przetworzonej - wówczas należy wskazać we wniosku zakres, w jakim uzyskanie informacji przetworzonej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego.

Wniosek może być wniesiony w dowolnej formie, w tym na zamieszczonym formularzu
o udostępnienie informacji publicznej.

Miejsce złożenia dokumentów

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można złożyć :

  • w formie pisemnej: pocztą przesyłając na adres: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej ul. Hallera 14a, 41-709 Ruda Śląska lub osobiście, w siedzibie MOSiR
  • pocztą elektroniczną przesyłając na adres e-mail: info@mosir.rsl.pl
  • w formie dokumentu elektronicznego przesyłając na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn.: Dz.U.
z 2020 r., poz. 2176)

Inne informacje

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej, ul. Hallera 14a, 41-709 Ruda Śląska. W podmiocie jest wyznaczona osoba nadzorująca przestrzeganie zasad ochrony danych.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – e-mail: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl
Pełna treść klauzuli Informacyjnej znajduje się na stronie internetowej w zakładce RODO.

Informację wprowadził: MOSiR Ruda Śląska
Za treść odpowiada: MOSiR Ruda Śląska
Data wytworzenia: MOSiR Ruda Śląska 25.04.2022
Rejestr zmian